WITAMY NA NASZEJ STRONIE!!!

Drodzy Rodzice

ZAPRASZAMY  na     które odbędzie się 14 września 2017 r. ( czwartek)

w godzinach :

klasy 1 - 3 ; godz.16:30

klasy 4 - 5 ; godz. 17:00

klasy 6 - 7 ; godz.17:30

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE  ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018 

4 września 2017r.  godz. 9.00 (plac szkolny)

Pobyt uczniów w szkole tego dnia przewidziany jest do 10.30 w związku z koniecznością
przekazania informacji organizacyjnych.

 

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

SZKOLNE STYPENDIUM

Stypendium szkolne –  przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie  w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje jedna z przesłanek zgodnie z art. 7 Ustawy  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004: ....... czytaj...STYPENDIUM_SZKOLNE_2017_-_INFORMACJE.doc 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie -

Jednorazowe świadczenie pieniężne na rzecz dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej
na terenie miasta Sosnowca  w roku szkolnym 2017/2018

Zasady i warunki przyznania świadczenia

 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne udzielane jest w kwocie do 500,00 zł (pięćset złotych) brutto na rzecz dziecka zamieszkałego na terenie miasta Sosnowca, które po raz pierwszy w roku szkolnym 2017/2018 przystąpi do realizacji obowiązku szkolnego w klasie pierwszej.
2. Świadczenie, o którym mowa w u jest udzielane w formie refundacji wydatków poniesionych przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka na zakup artykułów i przyborów szkolnych oraz odzieży, niezbędnych dla prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego takich jak:
a) artykuły papiernicze (zeszyty, bloki, papier ksero itp.),
b) artykuły piśmiennicze (długopisy, pióra, ołówki itp.),
c) artykuły plastyczne (farby, kredki, kleje, pędzle, papier kolorowy, bibuła, nożyczki itp.),
d) plecak, tornister, worek na obuwie itp.
e) strój do gimnastyki (dres, trampki, koszulka itp.),
f) odzież i obuwie codziennego użytku.
3. Ustalenie wysokości refundacji wydatków  dokonywane jest na podstawie
przedstawionych przez rodzica/prawnego opiekuna imiennych  (z oznaczeniem imienia i nazwiska rodzica/opiekuna) faktur lub rachunków dokumentujących zakup dokonany  nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2017 r.
4. W przypadku, gdy suma kwot wydatków udokumentowanych przekroczy wartość 500,00 zł (pięćset złotych) brutto, maksymalna kwota refundacji wynosi 500 zł (pięćset złotych) brutto.
5. W celu otrzymania refundacji należy w terminie od 1 do 15 września 2017r. złożyć w sekretariacie szkoły, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z zestawieniem zbiorczym imiennych faktur lub rachunków z ich opisem  i dokumentami źródłowymi (fakturami, rachunkami).
6. Wraz z powyższym wnioskiem należy przedłożyć pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o sposobie wypłaty świadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego albo numeru dowodu osobistego celem umożliwienia wypłaty środków w Kasie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
7. Wstępnej weryfikacji wniosków wraz z załączonymi fakturami lub rachunkami dokonuje powołana przez dyrektora szkoły komisja w składzie:
a) wicedyrektor szkoły,
b) pedagog szkolny,
c) wychowawca klasy.
8. W terminie do dnia 29 września 2017r. dyrektor szkoły przekazuje do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu podpisany przez siebie oraz wszystkich członków komisji protokół weryfikacji wraz z dokumentami źródłowymi tj.:
a) wnioskiem o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego,
b) zestawieniem zbiorczym imiennych faktur lub rachunków, z ich opisem i oryginałami faktur lub rachunków,                              
c) oświadczeniem o sposobie wypłaty świadczenia.

Zasady ustalania wysokości przyznanego świadczenia i terminu wpłaty

1. Na podstawie złożonych przez dyrektora szkoły dokumentów Prezydent Miasta Sosnowca przeprowadza postępowanie oraz wydaje decyzję  w sprawie każdego z indywidualnych wniosków.
2.  Wydaną decyzję rodzic odbiera w szkole - niezwłocznie po jej wpłynięciu do placówki – nie dłużej niż w ciągu 5 dni.
3. Wypłata jednorazowego świadczenia nastąpi w terminie określonym  w decyzji, w sposób zgodny z oświadczeniem złożonym przez rodzica/prawnego opiekuna.


DRUKI WNIOSKÓW

Wniosek wraz z drukami wymaganych dokumentów mogą Państwo pobrać  w sekretariacie szkoły lub z naszej strony internetowej.

617_uchwala_pierwszaki_500_.pdf

WSPARCIE_-_DRUK_WNIOSKU(1).doc

 

 

Szanowni Rodzice,
Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie wszystkich w klas (1-7) otrzymają darmowe podręczniki i ćwiczenia do wszystkich obowiązkowych przedmiotów. Rodzic zakupuje tylko podręczniki do przedmiotu Religia, (przedmiot nieobowiązkowy).

 

                                                                                 Szkolny Zestaw Podręczników

Szkolny_Zestaw_Podrecznikow_i_materialow_cwiczeniowych_w_Roku_Szkolnym_2017-18.docx

                                                                                                                               Dyrektor Szkoły

                                                                                                                              mgr Agnieszka Kotwa-Noszczyk

 

RODZICE !!!

Uprzejmie proszę  o zapoznanie się z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców,  w którym  zawarte są informacje o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

List_Ministra_Edukacji_Narodowej_do_Rodzicow-1.pdf

                                                                       

                                                                                                                Dyrektor Szkoły

                                                                                                            mgr Agnieszka Kotwa-Noszczyk

 • 13.09.2017

  Drodzy Czytelnicy,

  Informujemy, że od 2 listopada 2016 r. nasza szkoła uruchomiła internetową wersję :
  Biblioteka Mol Net +
  Dzięki temu możecie  sami przeglądać zasoby biblioteczne, korzystając z katalogu OPAC.
  Macie też możliwość rezerwacji książek drogą internetową. Logując się do systemu, możecie śledzić informacje o tym, jaką książkę ostatnio wypożyczyliście, co „zalega” na Waszym koncie i kiedy powinniście oddać, by nie przekroczyć terminu zwrotu.
  Katalog biblioteki Mol Net+  znajdziecie pod linkiem:

Kontakt

 • SP nr 20 im. Mikołaja Kopernika
  ul. Andersa 66
  41-200 Sosnowiec
 • 32 266 42 86 ; 507973727
  E-mail szkoły: sp20@sosnowiec.edu.pl