• INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

    • Szanowni Państwo,

     postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

     Wyjątek stanowią szkoły specjalne, do których rekrutacja będzie prowadzona w sposób tradycyjny.  

      

     Rekrutacja rozpoczęła się 15 maja 2023 r. Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkoleKandydaci do klas dwujęzycznych,  klas sportowych i mistrzostwa sportowego oraz klasy przygotowania wojskowego, w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej.   Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół. 

      

     W związku z powyższym obligujemy Państwa do skutecznego powiadomienia uczniów klas VIII szkół podstawowych o konieczności zarejestrowania się w systemie na stronie internetowej:  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/ i dokonania wyboru szkół i oddziałów, a także o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminach składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego, które są dostępne na stronie internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty, w zakładce „Rekrutacja” – szkoły ponadpodstawowe.

      

     EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego  w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
     Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_i_Nauki_z_dnia_15_lipca_2022_r._w_sprawie_wymagan_egzaminacyjny.pdf

     Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

     Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_i_Nauki_z_dnia_2_sierpnia_2022_r._w_sprawie_szczegolowych_warun(1).pdf

      

     Informacja o sposobie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023.

     20200819_E8_2023_Informacja.pdf

      

     Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

     20220819_E8_2023_Komunikat_o_dostosowaniach.pdf

      

     Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  w roku szkolnym 2022/2023
     https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20FIN_aktualizacja_1.pdf

      

     Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty

     https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf