• Regulamin Festynu

     • Regulamin festynu rodzinnego

      w Szkole Podstawowej  Nr 20 w Sosnowcu

       

      §1

      Postanowienia ogólne

       

      1.  Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym  odbywa się festyn.

      2.  Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

      3.  Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.

      §2

      Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

       

      1.  Festyn ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają: podopieczni placówki wraz z rodzinami oraz okoliczni mieszkańcy i absolwenci szkoły, którzy skorzystali z zaproszenia.

      2.  Wstęp na festyn jest bezpłatny.

      3.  Osoby małoletnie uczestniczą w festynie oraz korzystają z atrakcji, w tym zjeżdżalni dmuchanej i ścianki wspinaczkowej, na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

      4.  Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.

      5.  Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń  przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

      6.  Zakazuje się:

            a) korzystania z urządzeń rekreacyjnych bez nadzoru rodziców/opiekunów.

            b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów, poruszania się na rowerach, rolkach itp.

            c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,

            d) wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków  odurzających lub substancji psychotropowych,

            e) wprowadzania psów.

      7.   Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych i są  zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.

      8.   Przedstawiciele organizatora  są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy. W razie rażącego łamania regulaminu festynu oraz nie zastosowania się do poleceń porządkowych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb porządkowych (Policja, Straż Miejska).

      9.   Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się w gabinecie higienistki szkolnej. Zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy należy dokonać w gabinecie, sekretariacie szkoły lub u każdego pracownika.

      10. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest  do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji.

      11. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony,  a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

      12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz  w sekretariacie szkoły.

      16. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

      17. Regulamin obowiązuje w dniu 23.05.2024r.

     • Wycieczka

     • 18.05.2024 klasy 6a, 6b i 8b z wychowawcami były na wycieczce do kolei wąskotorowej w Rudach. Podczas wyprawy zwiedzaliśmy stacje kolei z przewodnikiem, a podczas wysłuchiwanej opowieści zdobywaliśmy wskazówki do rozwiązania serii łamigłówek logicznych"Sherlock Holmes na wąskim torze". Grupa przejechała się również zabytkową kolejką wąskotorową, a na zakończenie odbyło się ognisko z kiełbaskami. To była świetna zabawa, wyzwania z zagadkami i wspólny czas na integrację na świeżym powietrzu

     • Warsztaty przyrodnicze

     • Klasa 4a brała dzisiaj udział w warsztatach przyrodniczych "leśne połączenie", prowadzonych przez fundację Leśne Projekty. W czasie warsztatów poznawaliśmy przyrodę wszystkimi zmysłami, oglądaliśmy jej elementy przez lupy, wsłuchiwaliśmy się w odgłosy przez nią wydawane, ale przede wszystkim świetnie się bawiliśmy, spędzając czas na świeżym powietrzu

      To był bardzo miło spędzony czas.

      Dziękujemy cudownym Paniom prowadzącym

     • Konkurs "iloveSosnowiec"

     • 26.04.2024r. delegacja uczniów naszej szkoły uczestniczyła w Gali podsumowującej konkurs "iIoveSosnowiec".

      W czasie gali nasi Uczniowie odebrali nagrody za udział w konkursie:

      Filip Kluczyński i Adam Wartak kl. 4a - 1 miejsce w kategorii film

      Lena Rupka kl. 7a - 2 miejsce w kategorii fotografia.

      Gratulujemy naszym zwycięzcom.